Recht op zorgbudgetten tijdens Corona-periode

TERUG

 

Voor de inschalingen BEL-profiel in kader van het sociaal onderzoek voor gezinszorg geldt het volgende:

De richtlijnen van 15/05/2020 stellen:

Alle fysieke huisbezoeken kunnen terug uitgevoerd worden vanaf 18 mei 2020. Onder huisbezoeken verstaan we bezoeken ten huize van de cliënt omwille van: sociaal onderzoek, indicatiestelling, intake, herziening, zorgbespreking, …. 
 
Een fysiek huisbezoek door een begeleidend personeelslid is essentieel in functie van een goede 
beeldvorming en een gepaste zorgbegeleiding van de client en de zorgmedewerkers. Hierbij dient 
men ook voldoende aandacht te hebben voor de psychosociale noden van de cliënten in hun 
zorgcontext. Zorgprioritering mag niet louter taakgericht of medisch-gericht verlopen. Er dient 
aandacht te zijn voor de totaliteit van de persoon en zijn/haar psychosociale context. Een fysiek 
bezoek kan dus ook essentieel zijn ifv psychosociale en agogische noden van de persoon met een 
zorg- en ondersteuningsnood. 
 
Volgende randvoorwaarden worden steeds gevolgd: 
. De actueel geldende richtlijnen omtrent indicatiestelling en sociaal onderzoek vanuit het 
agentschap Zorg en Gezondheid. 
. Tijdelijke administratieve corona-richtlijnen inzake timing en (telefonische) uitvoering van 
indicatiestelling en sociaal onderzoek vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid. 
 
Enkel als deze randvoorwaarden het toelaten, kan er in sommigen gevallen een reden (bv. cliënt 
heeft schrik, weigert fysiek bezoek en/of verkiest enkel telefonisch/digitaal contact, …) zijn om toch 
te overwegen om geen fysiek huisbezoek uit te voeren en een huisbezoek via een telefonisch/digitaal 
alternatief te verkiezen. Ook hier dient met steeds de afweging gemaakt te worden tussen de 
kwaliteit van de zorg/begeleiding en de veiligheid/keuze van de cliënt/patiënt/maatschappij. 
 

Specifieke richtlijnen zijn in opmaak om dit verder concreet te maken: welke datum geldt als datum herziening, welke termijnen gelden...

 

Voor de indicatiestellingen in kader van aanvragen voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden:

Herzieningen van indicatiestellingen mogen via e telefoon of een videogesprek plaatsvinden vanaf 18 mei 2020. 

De gemachtigde indicatiestellers kunnen onmiddellijk starten met het afnemen van deze telefonische indicatiestellingen. Deze telefonische indicatiestellingen worden op dezelfde wijze vergoed als de huisbezoeken (75 euro per indicatiestelling). De Bel-foto moet bij een telefonische indicatiestelling niet ondertekend worden door de zorgbehoevende.

De eerste indicatiestelling kan alleen via een huisbezoek gebeuren. Dit kan dus sinds 18 mei ook. 

De 60/90 dagenregel voor het tijdig nemen van een beslissing is niet van toepassing zolang de achterstand wegens de corona-crisis niet ingehaald is. Alle beslissingen zorgbudget zorgbehoevenden die in mei 2020 aflopen, zullen door de zorgkas nog  ambtshalve met 6 maanden  verlengd worden.

 

Aanvragen voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunnen blijven ingediend worden.

Het volstaat dat het eerste deel van de aanvraag elektronisch in ezbo ingediend wordt. Deel 2 en deel 3 van de aanvraag kunnen later elektronisch ingevuld en ingediend worden als dit niet onmiddellijk kan.  Van zodra het eerste  deel van de aanvraag (of herziening) elektronisch ingediend is, zijn de rechten van de zorgbehoevende gegarandeerd. De beslissing zal met terugwerkende kracht ingaan vanaf de eerste dag van de maand na de aanvraagdatum. De termijnen voor vervollediging van een aanvraag/herziening of voor de afhandeling van een geregistreerd dossier zijn tijdelijk niet van toepassing.

Wat betreft de medische inschalingen door de FOD Sociale Zekerheid: de FOD SZ heeft haar maatregelen die rechtstreeks van belang zijn voor de burgers op haar website gepubliceerd.